:

[1] - ... - [26] - [27] - [28] - [29] - [30] - [31] - [32] - ... -

.........(?`.??)... ......................
.........*4mok*.................(?`.??)....
.............v.......(?`.??).....*4mok*...
.....................*4mok*.........v. ...
.........................v.................
.........(?`.??).........................
..........*4m ok*.................(?`.??)..
.............v .......(?`.??).....*4mok*...
............... ......*4mok*..........v....
..........................v....... ..........
.........(?`.??)................. ........
..........*4mok*.................(?`.??)..
.............v.......(?`.??).....*4m ok*...
.....................*4mok*..........v....


___________________________
______________________ _________
________________ _________ _
___________ ________ _______
______________________________


____________________________
_______ ____ __ __ _________________
______ _______________ ____________
______ ______ ____________________ __ __ __ ___
________________________________________


$$$___$$$
$$$__$$$_
$$$$$$___
$$$$$$___
$$$__$$$_
$$$___$$$


__$$$$$$__
_$$$$$$$$_
$$$____$$$
$$$____$$$
_$$$$$$$$_
__$$$$$$__


$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$
____$$$____
____$$$____
____$$$____
____$$$____

_$$$____$$$__
_$$$__$$$$$__
_$$$_$$_$$$__
_$$$$ __ $$$__
_$$$ ___ $$$__


$$$___$$$
$$$__$$$_
$$$$$$___
$$$$$$___
$$$__$$$_
$$$___$$$


_$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$____$$$$___
__$$$_$$$_$$$___$$$__$$$__$$$__$$$___$$$$$$__
___$$$$$$$$$____$$$__$$$__$$$__$$$__$$$__$$$_
__$$$_$$$_$$$___$$$__$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$_
_$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$__$$$__$$$__$$$__$$$_

__$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$__$$$__$$$__$$$$__$$$__
__$$$______$$$__$$$__$$$__$$$__$$$_$$$___$$$__$$$$__$$$__
__$$$______$$$__$$$__$$$__$$$__$$$$$$____$$$_$$$$$__$$$__
__$$$______$$$__$$$__$$$__$$$__$$$_$$$___$$$$$_$$$_______
__$$$$$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$__$$$__$$$__$$$$__$$$__$$$__


______________$$$__________$$$$$$$$_$$______$$__________
_____________$$_$$____________$$____$$______$$__________
____________$$___$$___________$$____$$$$$$$_$$__________
___________$$$$$$$$$__________$$____$$___$$_$$__________
__________$$_______$$_________$$____$$$$$$$_$$__________
________________________________________________________
__________$$$______$$$_$$$$$$_$$___$$__$$$$$$___________
__________$$$$____$$$$_$$_____$$___$$_$$___$$___________
__________$$_$$__$$_$$_$$$$$__$$$$$$$__$$$$$$___________
__________$$__$$$$__$$_$$_____$$___$$__$$__$$___________
__________$$___$$___$$_$$$$$$_$$___$$_$$___$$___________
________________________________________________________
_____$$$_$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$____$$_$$______$$_$$______
____$$$$_$$_$$___$$_$$______$$___$$$_$$______$$_$$______
___$$_$$_$$$$$___$$_$$$$$$$_$$__$$$$_$$__$$__$$_$$$$$$$_
__$$__$$_$$_$$___$$_$$___$$_$$$$$_$$_$$__$$__$$_$$___$$_
_$$___$$_$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$___$$_$$$$$$$$$$_$$$$$$$_
________________________________________________________
_________________________$$$$___________________________
________________________$$__$$__________________________
________________________$____$$_________________________
____________________________$$__________________________
___________________________$$___________________________
__________________________$$____________________________
__________________________$$____________________________
________________________________________________________
__________________________$$____________________________
________________________________________________________


[1] - ... - [26] - [27] - [28] - [29] - [30] - [31] - [32] - ... -

2009 . ramnek.