https://radostone.com . :

[1] - ... - [9] - [10] - [11] - [12] -

___________________________ _$$$
__________________________$$$$$$$
____________________________$$$
__________________________ $$$$$$$
________________________$$$_$$$_$$$
___________________$$$$$$__$_$_$__$$$$$$
_________________$$$$____$$__$__$$____$$$$
________________$$ $____$$$___$___$$$____$$$
_______________$$$____$ $$___$$$____$$$___$$$
_______________$$$___$$____ _$$$_____$$___$$$
_______________$$$__$$$____$$$$ $____$$$__$$$
_______________$$$__$$$____$$$$$___ _$$$__$$$
________________$$$__$$$____$$$____$$$_ _$$$
_________________$$____$$____$_____$$___$$
__________________$$____$$___$____$$___$$
___________________$$____$$__$___$$___$$
____________________$$____$__$___$___$$
_____________________$$$ $$$$$$$$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$$$$ $$$$


$$$$$$$$__$$$___$$$__$$$$$$$___$$$$$$$__'$$$___$$$$$
$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$__'$$$$$$$$__$$$__$$$_$$$
$$$_'_$$$_$$$___$$$_$$$_______$$$________$$$_$$$___$$$
$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$___ $$$$$$$___$$$_$$$$$$$$$
$$$$$$$$__$$$___$$$__$$$$ $$$___$$$$$$$__$$$_$$$$$$$$$
$$$__$$$__$$$___$$$_ ______$$$_______$$$_$$$_$$$___$$$
$$$___$$$_$$$__ _$$$_______$$$_______$$$_$$$_$$$___$$$
$$$___$$$_ $$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$_$$$___$$$
$$$__ _$$$__$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$_$$$___$$$


--------------------------------00000----------------------------------------------
-----------------------------00-------00---------------------------------------------
--------------------------000-----000-----------------------------------------------
----------------0-------00----------------------------------------------------------
--------------00-0----00-------------------------------------------------------------
-------------00--00--00-------00----------0000000-------0000 000-----00-----
-----------00-----00-0--------00------00-------------00---------00----00----
----------00-------0-0--------00-----00-----------------0000000000----00-----
---------00-------00---------00-------00-----------------00-------------00------
-------00--------00---------00-----------00000000--------000000000---------
-----00--------00--------------------------------------------------------------------
---00--------------------------------------------------------------------------------
000-----------------------------------------------------------------------------------


$$$________________'' __$$$_______ __________
_$$$$$_______________$$$________________
_$$$$$$______________$$$_______________
_$$$$$$____________$$$$$$_____________
_$$$$$$$________$$$$$$$$_________
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$_________
__$$$$$$$____$$$$$$$$____________
__$$$$$$$__$$$$$$$$$____________
____$$$$$_$$$$$$______(? `v` )_________
_____$$$$$$$$__________`-.?.-`_____ _____
______$$$$$$$$$$$$$________________
____$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
____$$$$$$$$$$$$___$$$___________
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$_______
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
________$$$$$$$$$$____________________
______$$$$$$$$$$$$$________________
____$$$$$$$$$$$$$$$$$__________


($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)
($$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$)
($$$$$$$___________________$$$$$$$)
($$$$$___________$___________$$$$$)
($$$____________$$$____________$$$)
($$_____$_______$$$_______$_____$$)
($_____$$______$$$$$______$$_____$)
($_____$$$_____$$$$$_____$$$_____$)
($_____$$$$____$$$$$____$$$$_____$)
($______$$$$___$$$$$___$$$$______$)
($__$____$$$$___$$$___$$$$____$__$)
($__$$____$$$$__$$$__$$$$____$$__$)
($__$$$$____$$$_$$$_$$$____$$$$__$)
($___$$$$$$___$$_$_$$___$$$$$$___$)
($______$$$$$$$_$$$_$$$$$$$______$)
($____________$$_$_$$____________$)
($$_______$$$$$_$$$_$$$$$_______$$)
($$$____$$$$_____$_____$$$$____$$$)
($$$$____________$____________$$$$)
($$$$$$_____________________$$$$$$)
($$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$)
($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)


___________________$$________________________$_$____
__________________$$$____________________$$$$$$$$$$______
_________________$_$$_________________$$_____$_$___$$____
________________$__$$________________$$______$_$____$$___
_______________$___$$________________$$______$_$_________
___________________$$________________$$______$_$_________
___________________$$________________$$______$_$_______
___________________$$_________________$$_____$_$___
___________________$$___________________$____$_$
___________________$$_____________________$__$_$__
___________________$$_______________________$$_$_____
___________________$$________________________$$$_________
___________________$$________________________$_$$________
___________________$$________________________$_$__$______
___________________$$________________________$_$____$____
___________________$$________________________$_$_____$$
___________________$$________________________$_$______$$_
___________________$$________________________$_$______$$_
___________________$$________________$_______$_$______$$
___________________$$_________________$$_____$_$______$$_
___________________$$___________________$$___$_$_____$$__
___________________$$_____________________$$$$$$$$$$_____
_______________$$$$$$$$$$____________________$_$_________[1] - ... - [9] - [10] - [11] - [12] -

2009 . ramnek.